ndk-depends命令
1.1、ndk-depends

ndk-depends是查看so、可执行文件依赖哪些库的工具。

查看ndk-depends的使用帮助:

示例:

依赖关系还可以通过Graphviz绘制出来。示例:

ndk-depends /path/to/libfoo.so --print-dot | dot -Tpng -o /tmp/graph.png