node插件
1.1、node插件简介

node插件是Tern自带的插件。

node插件是用来支持node.js的自动提示的。

要开启node插件,只需要在.tern_project配置文件中做如下的配置即可:

{
  "libs": [
    "browser",
    "underscore",
    "jquery"
  ],
  "plugins": {
    "node": {},
    "node-express": {},
    "tern-gulp": {},
  }
}