Java Edition

JDK 1.2开始,将Java分为了3EditionJ2SEJ2EEJ2ME

JDK 1.5的时候,Edition名称去掉了2, 改成了Java SEJava EEJava ME

需要注意的是:虽然根据用途分成了3个Edition,但是JDK只有一个, 而且这个名称叫做Java SE Development Kit, 从这个名称上看似乎应该有Java EE Development KitJava ME Development Kit之类的, 实际上是没有的,也就是说,无论我们开发哪个Edition,我们都需要安装Java SE Development Kit, 其他Edition都额外提供了各自Edition的SDK,比如Java EE提供了Java EE SDK; 而Java ME提供了Java ME SDK