npm
1.1、npm简介
short for:Node.js Package Manager
是什么 ?:a package manager for Node.js
开发语言:Node.js
官方主页:https://www.npmjs.com
源码仓库:https://github.com/npm/cli
1.2、安装npm

通常,npm是与Node.js Runtime捆绑在一起的, 在安装Node.js Runtime的时候已经安装了npm

当然,您也可以单独安装npm

1.3、npm命令

npm命令的使用格式:

npm COMMAND [option]...